praktische informatie

Leveringsvoorwaarden

In de leveringsvoorwaarden zijn de voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de relatie tussen cliënten en Ilyada. De leveringsvoorwaar-
den geven de rechten en plichten weer van Ilyada en de cliënt.

Ilyada stelt cliënten in staat de regie over hun leven zo lang mogelijk te blijven voeren en draagt bij aan de bestaanskwaliteit. Leveringsvoorwaar
den van Ilyada kunt u vinden in de zorg en leefmap, ook kunt u deze opvragen bij Ilyada.

Privacy

Beroepsgeheim
Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van Ilyada mogen alleen over de hulpverlening spreken met mensen die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die zijn opgenomen in onze administratie.
Gebruik van uw persoonsgegevens:
De behandeling van persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het Privacy beleid van Ilyada. Hierin staat ook welke afspraken gelden voor het gebruik van persoonlijke gegevens. Dit is op te vragen bij Ilyada.
Cliëntdossier:
Uw dossier wordt maximaal 15 jaar na beëindiging van de zorg/behandeling bewaard. Daarna wordt het vernietigd. U heeft het recht uw gegevens op elk moment in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen.

Klachten reglement

De medewerkers van Ilyada doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen.
Gesprek met betrokkene(n): U kunt over uw klacht of ontevredenheid altijd praten met de betrokken medewerker en de leidinggevende of uw zorgcoördinator. Meestal wordt er dan een oplossing gevonden.
Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij waar mogelijk ter harte. Dat stelt ons in staat onze dienstverlening aan u en aan andere cliënten te verbeteren.

U kunt schriftelijk uw officiële klacht indienen bij de Klachtencommissie Ilyada, als u geen bemiddeling wilt of als bemiddeling niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Benodigde formulier en adres kunt u terug vinden in uw zorg en leef map bij u thuis.

Wachtlijst

Er zijn momenteel geen wachtlijsten bij Ilyada. Zorg en dienstverlening is direct inzetbaar.


Mantelzorg

Samenwerken is één van de kernwaarden van Ilyada. Zorgverleners en mantelzorgers kunnen elkaar aanvullen en versterken. Zo is de mantelzorger doorgaans goed op de hoogte van de levensgeschiedenis van een cliënt en kan de cliënt door hem/haar geholpen worden met het continueren hiervan. Dit kan zelfs zijn vertaling krijgen in een formele rol, wanneer een mantelzorger optreedt als vertegenwoordiger/belangenbehartiger in het geval de cliënt daar zelf niet meer toe in staat is.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Ilyada. Zij streeft ernaar dat iedere cliënt van Ilyada de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft en dat cliënten kunnen meebeslissen over hoe zij die zorg willen ontvangen.
De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management. Daarnaast heeft ze een signaalfunctie en maakt Ilyada attent op wat er onder de cliënten leeft.

Wilt u ook meepraten en meedenken over de zorg binnen Ilyada? Vult u dan het contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.